Форум АСУ в Україні

форум з автоматизації для викладачів, студентів та спеціалістів
Сьогодні: 23 липня 2024, 08:30

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Створити нову тему Відповісти  [ 2 повідомлень ] 
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Термінологія ISA S88
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 21:14 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 5033
3.1 allocation - A form of coordination control that assigns a resource to a batch or unit.
NOTE — An allocation can be for the entire resource or for portions of a resource.
Розподіл ресурсу – форма координаційного керування, яка назначає ресурс для партії або апарату.

3.2 arbitration - A form of coordination control that determines how a resource should be allocated when there are more requests for the resource than can be accommodated at one time.
Арбітраж – форма координаційного керування, що визначає як повинні бути розподілені ресурси, коли є більше запитів на ресурс, ніж може бути задіяно одночасно

3.3 area -A component of a batch manufacturing site that is identified by physical, geographical, or logical segmentation within the site.
NOTE — An area may contain process cells, units, equipment modules, and control modules.
Дільниця – елемент виробничої площадки порційного виробництва, що визначається фізичним, географічним, або логічним розміщенням в межах площадки.
ПРИМІТКА - дільниця може містити технологічні комірки, апарати, агргегати та модулі керування.

3.4 basic control - Basic control comprises the control dedicated to establishing and maintaining a specific state or behavior of equipment and process
NOTE — Basic control may include regulatory control, interlocking, monitoring, exception handling, and discrete or sequential control necessary for establishing or maintaining a specific state or behavior.
базове керування – керування, яке призначене для встановлення та підтримки певного стану або поведінки обладнання та процесу
Примітка – базове керування може включати в себе регулювання, блокування, контроль, обробку виняткових ситуацій, дискретне або послідовне керування, необхідне для встановлення або підтримки певного стану або поведінки.

3.5 batch - 1.) The material that is being produced or that has been produced by a single execution of a batch process. 2.) An entity that represents the production of a material at any point in the process.
NOTE — Batch means both the material made by and during the process and also an entity that represents the production of that material. Batch is used as an abstract contraction of the words "the production of a batch."
Партія, порційне, періодичне – 1) партія - речовина (матеріал), яка виробляється в результаті одного виконання періодичного процесу; 2) порційне, періодичне – сутність що визначає спосіб виготовлення речовини в будь якому місці процесу. Примітка. – Під партією розуміється як матеріал який використовується при переробці так і сутність, що представляє виготовлення цього матеріалу. "Batch" використовується в англійському контексті як абстрактне скорочення слів "виготовлення партії"

3.6 batch control - Control activities and control functions that provide a means to process finite quantities of input materials by subjecting them to an ordered set of processing activities over a finite period of time using one or more pieces of equipment.
Керування періодичним процесом – керівна діяльність та функції керування, які забезпечують способи для обробки кінцевої кількості вхідних матеріалів, піддаючи їх упорядкованому набору діяльностей по обробці в обмежений період часу з використанням одного або більше одиниць обладнання

3.7 batch process - A process that leads to the production of finite quantities of material by subjecting quantities of input materials to an ordered set of processing activities over a finite period of time using one or more pieces of equipment.
Періодичний процес – це процес, результатом якого є виробництво кінцевої кількості продукту шляхом виконання над деякою кількістю вхідного матеріалу (сировини) упорядкованої послідовності дій за обмежений період часу з використанням однієї або більше одиниць обладнання

3.8 batch schedule - A list of batches to be produced in a specific process cell.
розклад виготовлення партій - список партій, що буде вироблятися в конкретній технологічній комірці.

3.9 batch unit - A unit performing a batch production role.
NOTE 1 — This term applies to both the physical equipment and the equipment entity.
NOTE 2 — The unit level may not be omitted from the physical model.
NOTE 3 — Examples of major processing activities are react, crystallize, and make a solution.
Апарат періодичної дії – апарат що виконує роль періодичного виробництва.
ПРИМІТКА 1 - Цей термін відноситься як до фізичного обладнання так до апаратурного об’єкта.
Примітка 2 - Рівень апаратів не може бути виключений з фізичної моделі.
ПРИМІТКА 3 - Приклади основних заходів переробки: реакція, кристалізація, і зробити рішення.

3.10 common resource - A resource that can provide services to more than one requester.
NOTE — Common resources are identified as either exclusive-use resources or shared-use resources (3.22 and 3.54).
спільний ресурс - ресурс, який може надати послуги більш ніж одній запитуючій стороні.
ПРИМІТКА - Спільні ресурси ідентифікуються як ресурси з винятковим користуванням або як ресурси з колективним користуванням (3,22 і 3,54).

3.11 control module - The lowest level grouping of equipment in the physical model that can carry out basic control.
NOTE 1 — This term applies to both the physical equipment and the equipment entity.
NOTE 2 — The control module level may not be omitted from the physical model.
Модуль керування - низькорівнева група обладнання в фізичній моделі, яка може здійснювати базове керування.
ПРИМІТКА 1 - Цей термін відноситься як до фізичного обладнанням так і до апаратурного об’єкту.
Примітка 2 - Рівень модулів керування не може бути виключений з фізичної моделі.

3.12 control recipe - A type of recipe which, through its execution, defines the manufacture of a single batch of a specific product.
NOTE 1 — The control recipe may not be omitted from the recipe types model.
керівний рецепт - тип рецепта, виконання якого визначає виробництво однієї партії конкретного продукту.
Примітка 1 - керівний рецепт не може бути виключений з моделі типів рецептів.

3.13 coordination control - A type of control that directs, initiates, and/or modifies the execution of procedural control and the utilization of equipment entities.
Координаційне керування – тип керування, яке спрямовує, ініціює та/або змінює виконання процедурного керування і використовується апаратурними об’єктами.

3.14 enterprise - An organization that coordinates the operation of one or more sites.
Підприємство – організація, що координує роботу однієї або більше виробничих площадок.

3.15 equipment control - The equipment-specific functionality that provides the actual control capability for an equipment entity, including procedural, basic, and coordination control, and that is not part of the recipe.
апаратурне керування - функціональність для конкретного обладнання, що забезпечує реальну можливість керування для апаратурного об’єкту, в тому числі процедурне, основне і координаційне керування, і що не є частиною рецепта.

3.16 equipment entity - A collection of physical processing and control equipment and equipment control grouped together to perform a certain control function or set of control functions.
Апаратурний об’єкт – набір фізичного обладнання для процесу, керуючої апаратури та апаратурного керування згрупованих разом, щоб виконувати певну функцію або набір функцій керування.

3.17 equipment module - A functional group of equipment that can carry out a finite number of specific minor processing activities.
NOTE 1 — An equipment module is typically centered around a piece of process equipment (a weigh tank, a process heater, a scrubber, etc.). This term applies to both the physical equipment and the equipment entity.
NOTE 2 — Examples of minor process activities are dosing and weighing.
Агрегат - функціональна група обладнання, яка може виконувати кінцеву кількість конкретних незначних дій по обробці.
Примітка 1 – агрегат, як правило, розміщується навколо основного технологічного обладнання (дозатор, підігрівач, скруббер і т.д.). Цей термін відноситься як до фізичного обладнання так і до апаратурного об’єкту.
Примітка 2 - Приклади незначних видів діяльності: процес дозування та зважування.

3.18 equipment operation - An operation that is part of equipment control.
апаратурна операція - дія, яка є частиною апаратурного керування

3.19 equipment phase - A phase that is part of equipment control.
апаратурний етап - етап, який є частиною апаратурного керування

3.20 equipment procedure - A procedure that is part of equipment control.
апаратурна процедура - процедура, яка є частиною апаратурного керування.

3.21 equipment unit procedure - A unit procedure that is part of equipment control.
апаратурна процедура апарату - процедура апарату, яка є частиною апаратурного керування.

3.22 equipment phase procedure - The part of an equipment phase that directs one or more equipment task strategies.
апаратурна процедура етапу - частина апаратурного етапу, яка направляє одну або кілька стратегій задач обладнання.

3.23 eqipment process cell procedure - The part of an equipment process cell procedure that defines the sequencing and ordering of equipment unit procedures.
апаратурна процедура технологічної комірки – частина апаратурної процедури технологічної комірки, що визначає послідовність і порядок апаратурної процедури апарату.

3.24 equipment operation procedure - The part of an equipment operation that defines the sequencing and ordering of equipment phases.
NOTE: An equipment operation procedure does not direct equipment task strategies.
апаратурна процедура операції - Частина апаратурної операції, яка визначає послідовність і впорядкованість апаратурних етапів.
Примітка: апаратурна процедура операції не направляє апаратурну стратегію задачі.

3.25 equipment unit procedure procedure ( the procedure part of a unit procedure) - The part of an equipment unit procedure that defines the sequencing and ordering of equipment operations.
апаратурна процедура процедури апарату (процедурна частина процедури апарату) – частина апаратурної процедури апарату що визначає послідовність і порядок апаратурних операцій.

3.26 exception handling - Those functions that deal with plant or process contingencies and other events which occur outside the normal or desired behavior of batch control.
3.26 обробка винятків - Це функції, які мають справу з непередбачуваними обставинами на установці або в технології та іншими подіями, які відбуваються за межами нормальної або бажаної поведінки керування періодичним процесом.

3.27 exclusive-use resource - A common resource that only one user can use at any given time.
ресурс з ексклюзивним використанням – спільний ресурс, що в один момент часу може використовувати тільки один користувач.

3.28 formula - A category of recipe information that includes process inputs, process parameters, and process outputs.
формула – категорія інформації рецепту що включає входи, параметри та виходи процесу.

3.29 general recipe - A type of recipe that expresses equipment and site independent processing requirements.
загальний рецепт – тип рецепту, який виражає вимоги до обробки, які незалежні від обладнання та місця виробництва

3.30 header - Information about the purpose, source and version of the recipe such as recipe and product identification, creator, and issue date.
заголовок – інформація про цілі, ресурси та версію рецепту такі як ідентифікатор рецепту, ідентифікатор продукту, автор і дата затвердження.

3.31 ID - A unique identifier for batches, lots, operators, technicians, and raw materials.
ID – унікальний ідентифікатор партії, лоту, операторів, обслуговуючого персоналу і сировини.

3.32 line; train - See definition for train.
лінія - See definition for train.

3.33 lot - A unique amount of material having a set of common traits.
NOTE — Some examples of common traits are material source, the master recipe used to produce the material, and distinct physical properties.
3.33 лот – унікально ідентифікована кількість речовини, що має набір спільних рис.
Примітка - Деякі приклади спільних рис є: джерело речовини; майстер рецепт, який використовується для виробництва речовини; і різні фізичні властивості.

3.34 master recipe - A type of recipe that accounts for equipment capabilities and may include process cell-specific information.
NOTE 1 — The master recipe may not be omitted from the recipe types model.
майстер рецепт – тип рецепту, що відповідає можливостям обладнання конкретної технологічної-комірки і може включати додаткову інформацію про технологічну комірку.
Примітка – майстер рецепт не може бути виключеним з моделі типів рецептів

3.35 mode - The manner in which the transition of sequential functions are carried out within a procedural element or the accessibility for manipulating the states of equipment entities manually or by other types of control.
режим - манера, в якій здійснюється перехід в послідовних функціях процедурного елементу або доступність для маніпулювання станами апаратурних об’єктів вручну або за допомогою інших видів керування.

3.36 operation - A procedural element defining an independent processing activity consisting of the algorithm necessary for the initiation, organization, and control of phases.
операція - процедурний елемент визначений незалежною оброблювальною діяльністю, що складається з алгоритму, необхідного для ініціювання, організації та керування етапами.

3.37 path; stream - The order of equipment within a process cell that is used, or is expected to be used, in the production of a specific batch.
шлях; потік - Порядок обладнання в межах технологічної комірки, який використовується, або як очікується, буде використовуватися, у виробництві конкретної партії.

3.38 personnel and environmental protection - The control activity that
(1) prevents events from occurring that would cause the process to react in a manner that would
jeopardize personnel safety and/or harm the environment; and/or
(2) takes additional measures, such as starting standby equipment, to prevent an abnormal condition from proceeding to a more undesirable state that would jeopardize personnel safety and/or harm the environment.
захист персоналу та навколишнього середовища - керівна діяльність, яка
(1) запобігає виникненню подій, що могли б поставити під загрозу безпеку персоналу та/або шкоди навколишньому середовищу; та/або
(2) приймає додаткові заходи, такі як запуск резервного обладнання, для запобігання ненормальних ситуацій, виходячи з небажаного стану, що могла б поставити під загрозу безпеку персоналу та/або шкоди навколишньому середовищу.

3.39 phase - The lowest level of procedural element in the procedural control model.
етап – низько-рівневий процедурний елемент в моделі процедурного керування.

3.40 procedural control - The type of control that executes a procedure.
процедурне керування – тип керування, яке виконує процедури

3.41 procedural element - A building block for procedural control that is defined by the procedural control model.
процедурний елемент - компонувальний блок для процедурного керування, що визначається моделлю процедурного керування.

3.42 procedure - A specification of a sequence of steps, actions or activities with a defined beginning and end that is intended to accomplish a specific objective or task.
NOTE - The strategy for making a batch within a process cell is generally described by a procedure called a process cell procedure. Such a procedure may also define a process that does not result in the production of product, such as a clean-in-place procedure.
NOTE: This general definition is applied to all levels of the procedureal hierarchy in thedefinitions for process cell procedure, unit procedure procedure, operation procedure, and phase procedure.
процедура - визначена послідовність кроків, дій чи діяльності з певним початком і кінцем, яка призначена для виконання конкретного завдання або задачі.
Примітка - стратегія для створення партії в межах технологічної комірки зазвичай описується за допомогою процедури що називається процедурою технологічної комірки. Така процедура може також визначати, що процес не призводить до утворення продукту, наприклад процедура мийки робочого місця.
ПРИМІТКА: Це загальне визначення застосовується для всіх рівнів процедурної ієрархії у визначеннях процедури технологічної комірки, процедури апарату, процедури операції, і процедури етапу.

3.43 process - A sequence of chemical, physical, or biological activities for the conversion, transport, or storage of material or energy.
процес, технологічний процес - послідовність хімічних, фізичних, чи біологічних діяльностей для перетворення, транспортування, зберігання матеріалу або енергії.

3.44 process action - Minor processing activities that are combined to make up a process operation.
NOTE — Process actions are the lowest level of processing activity within the process model.
технологічна дія – незначна діяльність, яка комбінуючись з іншими створює технологічну операцію.
Примітка - дія процесу є низькорівневою діяльністю процесу в рамках процесної моделі.

3.45 process cell - A logical grouping of equipment that includes the equipment required for production of one or more batches. It defines the span of logical control of one set of process equipment within an
area.
NOTE — This term applies to both the physical equipment and the equipment entity.
Технологічна комірка – логічно згруповане обладнання, що включає обладнання, необхідне для виробництва однієї або кількох партій. Вона визначає область логічно-керуваного одного комплекту технологічного обладнання в межах дільниці.
Примітка - Цей термін відноситься як до фізичного обладнання так і до апаратурного об’єкту.

3.46 process control - The control activity that includes the control functions needed to provide sequential, regulatory, and discrete control and to gather and display data.
керування технологічним процесом - керівна діяльність, яка включає функції керування, необхідні для забезпечення послідовного, регулювального та дискретного керування а також збору і відображення даних.

3.47 process input - The identification and quantity of a raw material or other resource required to make a product.
вхід процесу – ідентифікатор і кількість сировини або іншого ресурсу, необхідного, для вироблення продукту

3.48 Process Cell Management - The control activity that includes the control functions needed to manage batch production within a process cell.
Керування технологічною коміркою - керівна діяльність, що включає в себе функції керування, необхідні для керування порційним виробництвом в технологічній комірці.

3.49 process operation - A major processing activity that usually results in a chemical or physical change in the material being processed and that is defined without consideration of the actual target equipment configuration.
технологічна операція - основна технологічна активність, що, як правило, призводить до хімічної або фізичної зміни оброблюваного матеріалу і яка визначена без урахування фактичної конфігурації цільового обладнання.

3.50 process output - An identification and quantity of material or energy expected to result from one execution of a control recipe.
вихід процесу – ідентифікатор і кількість речовини або енергії які очікуються в результаті виконання керівного рецепту.

3.51 process parameter - Information that is needed to manufacture a material but does not fall into the classification of process input or process output.
NOTE — Examples of process parameter information are temperature, pressure, and time.
параметр процесу (технологічний параметр) – інформація що потребується для виробництва речовини але не підпадає під визначення входу чи виходу процесу.
Примітка – прикладом параметру процесу є інформація про температуру, тиск і час проходження процесу.

3.52 process stage - A part of a process that usually operates independently from other process stages and that usually results in a planned sequence of chemical or physical changes in the material being processed.
стадія технологічного процесу - частина технологічного процесу, яка, як правило, виконується незалежно від інших стадій, що і зазвичай призводить до запланованої послідовності хімічних або фізичних змін в матеріалі, що переробляється.

3.53 recipe - The necessary set of information that uniquely defines the production requirements for a specific product or operational procedure.
NOTE — There are four types of recipes defined in this standard: general, site, master, and control.
рецепт - необхідний набір інформації, що унікально ідентифікує виробничі вимоги для конкретного продукту або технологічної процедури
ПРИМІТКА: - існує 4-ри типи рецепта визначені в цьому стандарті: загальний, місцевий, майстер і керівний.

3.54 recipe management - The control activity that includes the control functions needed to create, store, and maintain general, site, and master recipes.
3.54 керування рецептами - керівна діяльність, яка включає в себе функції керування, що необхідні для створення, зберігання і підтримання загальних, місцевих і майстер рецептів.

3.55 recipe procedure - General classification of a procedure applied in the recipe.
NOTE: A recipe procedure is intended to provide product specific flexibility beyond parameter and formula changes, without making equipment modifications.
рецептурна процедура – загальне визначення процедури, що використовується в рецепті.
Примітка: рецептурна процедура призначена для надання можливості зміни в продукті параметрів і формул, але без внесення змін в обладнання.

3.56 recipe operation procedure - The part of a recipe which either defines the sequencing and ordering of recipe phases, or references an equipment operation.
рецептурна процедура операції – частина рецепту в якій визначені послідовності і порядок виконання рецептурних етапів, або посилання на апаратурні операції.

3.57 recipe phase procedure - The part of a recipe which defines the references the equipment phase.
рецептурна процедура етапу – частина рецепту, в якій визначене посилання на апаратурний етап

3.58 recipe process cell procedure - The part of a recipe which either defines the sequencing and ordering of recipe unit procedures, or references an equipment cell procedure.
рецептурна процедура технологічної комірки - частина рецепту, яка визначає послідовність і порядок рецептурних процедур апаратів, або посилається на апаратурну процедуру технологічної комірки.

3.59 recipe unit procedure procedure - (the procedure part of a unit procedure) The part of a recipe which either defines the sequencing and ordering of recipe operations, or references an equipment unit procedure.
рецептурна процедура процедури апарату - (процедурна частина процедури апарату) Частина рецепта, яка визначає послідовність і порядок рецептурних операцій, або посилається на апаратурну процедуру апарату.

3.60 shared-use resource - A common resource that can be used by more than one user at a time.
ресурс із колективним користуванням – спільний ресурс, який може бути використаний більше ніж одним користувачем в один момент часу

3.61 site - A component of a batch manufacturing enterprise that is identified by physical, geographical, or
logical segmentation within the enterprise.
NOTE — A site may contain areas, process cells, units, equipment modules, and control modules.
Виробнича площадка (завод, фабрика, виробництво) - компонент підприємства з порційним виробництвом, що визначається фізичним, географічним, або логічним виділенням всередині підприємства.
ПРИМІТКА – виробнича площадка може містити дільниці, технологічні комірки, апарати, агрегати та модулі керування.

3.62 site recipe - A type of recipe that is site specific.
NOTE — Site recipes may be derived from general recipes recognizing local constraints, such as language and available raw materials.
NOTE — Site recipes may include routing information necessary for coordinating manufacturing across process cells and production scheduling activities.
місцевий рецепт – тип рецепту що визначається для виробничої площадки
ПРИМІТКА – місцеві рецепти можуть бути отримані з загального рецепту, приймаючи локальні обмеження такі як мова, сировина
ПРИМІТКА - місцеві рецепти можуть включати інформацію про маршрутизацію, необхідну для координації виробництва через технологічні комірки і планування виробництва

3.63 state - The condition of an equipment entity or of a procedural element at a given time.
NOTE — The number of possible states and their names vary for equipment and for procedural elements.
стан - стан апаратурного об’єкту або процедурного елемента в даний момент часу.
Примітка - кількість можливих станів і їх імена різні для обладнання і процедурних елементів.

3.64 stream; path - See definition for path.
шлях; потік – див. шлях

3.65 train; line - A collection of one or more units and associated lower level equipment groupings that has the ability to be used to make a batch of material.
лінія - Набір з одного або декількох апаратів і супутнього угруповання обладнання нижчого рівня, що може використовуватися для виробництва партії речовини.

3.66 unit - A collection of associated control modules and/or equipment modules and other process
equipment in which one or more major processing activities can be conducted. See batch unit.
Апарат (агрегат) - набір пов'язаних модулів керування та/або агрегатів та іншого технологічного обладнання, в яких можуть бути проведені один або більше основних технологічних діяльностей. Див апарат періодичної дії.

3.67 unit procedure - A strategy for carrying out a contiguous process within a unit. It consists of contiguous operations and the algorithm necessary for the initiation, organization, and control of those operations.
процедура апарату - стратегія виконання суміжних процесів в одному апараті. Вона складається з суміжних операцій і алгоритму, необхідних для ініціювання, організації та керування цими операціями.

3.68 unit recipe - The part of a control recipe that uniquely defines the contiguous production requirements for a unit.
NOTE — The unit recipe contains the unit procedure and its related formula, header, equipment requirements, and other information.
рецепт апарату – частина керівного рецепту що унікально визначає вимоги до послідовності виробництва в одному апараті.
Примітка - Рецепт апарату містить процедуру апарату, формулу, заголовок, вимоги до обладнання, а також іншу інформацію.

3.69 unit supervision - The control activity that includes control functions needed to supervise the unit and the unit's resources.
керування апаратом - керівна діяльність, яка включає в себе функції керування що потребуються для керування апаратами та ресурсами апаратів.

Додаткові терміни в перекладі:

state model – автомат станів
automatic block valve – автоматичний запірний клапан
Control activities - Керівна діяльність
Control Activity Model – модель керівної діяльності
Production Planning - виробниче планування
Production Scheduling – виробничий розклад
Production Information Management - керування виробничою інформацією


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Термінологія ISA S88
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2016, 00:47 
Офлайн
Викладач

З нами з: 29 листопада 2013, 17:11
Повідомлення: 5033
Обговорення також було тут
https://www.facebook.com/groups/asu.in. ... 700617561/
viewtopic.php?f=251&t=1298
batch viewtopic.php?f=251&t=1296
recipe viewtopic.php?f=251&t=1300
unit viewtopic.php?f=251&t=1299


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 2 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум PHPBB2 на MyBB2.ru, Также возможно создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.ru
Український переклад © 2005-2007 Українська підтримка phpBB